Privé parking Schoutetstraat via St. Katelijnestraat-->Wollemarkt--> Goswin de Stassartstraat--> Schoutetstraat.

ARTIKEL 1 - HERROEPINGSRECHT

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Indien de consument handelingen stelt die verder gaan dan dewelke die nodig waren om te kunnen beoordelen of de consument het product al dan niet wenste te behouden, en hierdoor schade veroorzaakt aan de verpakking dan wel het product, zal de consument gehouden zijn tot vergoeding van de waardevermindering. De ondernemer zal de prijs of een gedeelte hiervan kunnen aanwende ter dekking van de vastgestelde waardevermindering.
 4. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking onbeschadigd aan de ondernemer retourneren, desgevallend conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Download standaardformulier voor herroeping:

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

ARTIKEL 2 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument schade heeft aangericht aan de verpakking, en/of  het product en/of de inhoud ervan is hij ertoe gehouden deze schade integraal te vergoeden.
 2. Indien de consument voor levering betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangt van het product en de verpakking door de ondernemer, terugbetalen, eventueel onder aftrek van de leveringskosten. Dit voor zover de consument geen schade heeft aangericht aan de verpakking,  en/of  het product en/of de inhoud ervan.

ARTIKEL 3 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die zowel duidelijk persoonlijk van aard zijn als voor een specifiek persoon bestemd zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden zoals producten die natuurlijke producten zijn zoals bloemen, bloembollen, zaden en planten maar ook waar natuurlijke verse producten in verwerkt zijn zoals droogbloemen, kerstkransen, kerstbomen, riet, takken, bloemstukken, rouwboeketten, rouwkransen en boeketten.
  4. die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  5. die snel kunnen bederven of verouderen;
  6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

 1. Daarnaast is uitsluiting van het herroepingsrecht slechtmogelijk bij overeenkomsten:
 2. Waarbij de consument aan de onderneming specifiek verzocht om hem te bezoeken met het oog op een dringende herstelling en/of onderhoud. Enkel de aanvullende diensten waar niet expliciet om gevraagd werden en de andere goederen dan vervanggoederen voor het onderhoud of herstelling, kunnen niet worden uitgesloten.